زندگی ورزشی (کاراته)

علی شهسواری | زندگی ورزشی (کاراته)
آغاز کاراته در سال 1387 اتفاق افتاد و باعث شد تا ابد تکه ای از وجودم باشد.
در این صفحه می توانید نقشه راه یک کاراته کا را از آغاز تا مربیگری مشاهده نماییید.
سنسی علی شهسواری
سنسی علی شهسواری
علی شهسواری کاراته
علی شهسواری کاراته
علی شهسواری کاراته
علی شهسواری کاراته
علی شهسواری کاراته
علی شهسواری کاراته
علی شهسواری کاراته
علی شهسواری کاراته
علی شهسواری کاراته
علی شهسواری کاراته