علی شهسواری | زندگی ورزشی (کاراته)

آغاز کاراته در سال 1387 اتفاق افتاد و باعث شد تا ابد تکه ای از وجودم باشد.
در این صفحه می توانید نقشه راه یک کاراته کا را از آغاز تا مربیگری مشاهده نماییید.