علی شهسواری | زندگی ورزشی (کاراته)

آغاز کاراته در سال 1387 اتفاق افتاد و باعث شد تا ابد تکه ای از وجودم باشد.
در این صفحه می توانید نقشه راه یک کاراته کا را از آغاز تا مربیگری مشاهده نماییید.

سنسی عای شهسواری
سنسی عای شهسواری
سنسی عای شهسواری
سنسی عای شهسواری
سنسی عای شهسواری
سنسی عای شهسواری
سنسی عای شهسواری
سنسی عای شهسواری
سنسی عای شهسواری
سنسی عای شهسواری
سنسی عای شهسواری
سنسی عای شهسواری